Algemene Voorwaarden van Hallmans advocaten & mediators 

  1. Hallmans advocaten & mediators is een maatschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de advocatenpraktijk uit te oefenen.
  1. De werkzaamheden van Hallmans advocaten & mediators worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hallmans advocaten & mediators, ook indien het uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt geheel uitgesloten.
  1. Iedere aansprakelijkheid van Hallmans advocaten & mediators en degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Hallmans advocaten & mediators gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  1. Hallmans advocaten & mediators is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Hallmans advocaten & mediators is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door Hallmans advocaten & mediators gebruikte apparatuur, software of andere zaken.
  1. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een  opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
  1. Opdrachten worden uitsluitend door Hallmans advocaten & mediators uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.
  1. Niet alleen Hallmans advocaten & mediators, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers/stagiaires en rechtsvoorgangers van Hallmans advocaten & mediators met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij niet langer meer werkzaam zijn voor Hallmans advocaten & mediators.
  1. Het dossier wordt door Hallmans advocaten & mediators gedurende tenminste vijf jaren bewaard, waarna het Hallmans advocaten & mediators vrijstaat het te vernietigen.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
  1. Op de rechtsverhouding tussen Hallmans advocaten & mediators en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Hallmans advocaten & mediators en haar opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met de in deze algemene voorwaarden genoemde overeenkomst van opdracht, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Zwolle.