WhatsApp: wat kan wel en niet in het arbeidsrecht

Het communicatiemiddel WhatApp is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, zowel privé als zakelijk.  Het is makkelijk, snel, praktisch maar arbeidsrechtelijk is het gebruikmaken ervan en de wijze waarop dit gebeurt niet altijd geoorloofd.

Ik heb een aantal uitspraken van rechters over diverse onderwerpen op een rij gezet om dit te illustreren, voorzien van tips.

Aanmaken WhatsApp groep met klanten en collega’s van ex-werkgever: schending geheimhoudingsbeding?

De werknemer was geheimhouding opgelegd “van alle bijzonderheden werkgevers zaak betreffende of daarmee verband houdende”. De Rechtbank Gelderland oordeelde op 20 september 2019 dat een verzameling van namen en/of logo’s in combinatie met telefoonnummers van klanten zo’n “bijzonderheid” is en de werknemer door het aanmaken van de WhatsApp groep het geheimhoudingsbeding heeft geschonden. Het verweer dat de groep bij vergissing is aangemaakt maakt dat niet anders. De verzameling van gegevens blijft zichtbaar voor de 135 deelnemers en maakt dat er wel gevoelige informatie op straat is gekomen en dit schadelijk is voor de ex-werkgever. De contractuele boete die staat op overtreding van het beding van € 25.000 is in beginsel verschuldigd. Vanwege bijzondere omstandigheden (de groep is per ongeluk aangemaakt, werknemer had geen belang had bij de groep vanwege start bij een andere werkgever, werknemer heeft direct na ontdekking de groep voor zover mogelijk ongedaan gemaakt) maakt dat de rechter de boete matigt tot € 7.000.

Tip: sluit een goed geheimhoudingsbeding met werknemers

 

Ziekmelding via WhatsApp

De kantonrechter Amsterdam oordeelde in 2015 dat een ziekmelding via WhatsApp rechtsgeldig was. In de arbeidsovereenkomst was niets bepaald over de wijze waarop ziekmeldingen moeten worden gedaan en het was gebruikelijk dat werkgever en werkneemster via WhatsApp met elkaar communiceerden. Ook had werkgever niet betwist dat de ziekmelding hem had bereikt.

In een andere zaak kreeg de werknemer wel het deksel op de neus. De ziekmelding gebeurde ook daar via WhatsApp. Dit keer aan een kantoorgenoot en terwijl duidelijk schriftelijk was voorgeschreven dat dit telefonisch voor 9.00 uur moest. De werkgever roept de werknemer herhaaldelijk op, maar die reageert niet. Vervolgens betaalt de werkgever geen loon over de periode dat de werknemer niet heeft gewerkt. De rechter geeft de werkgever gelijk. Er waren duidelijke  voorschriften omtrent ziekmelding. De ziekmelding bij een kantoorgenoot van de gemeente waar de werknemer gedetacheerd was voldeed daar niet aan en de werkgever gaf ook aan hier niets van te weten.

Tip: stel duideljik controle-en verzuimvoorschriften op

 

Mededeling per WhatsApp en aanzegverplichting

Bij contracten voor bepaalde tijd dient een werkgever uiterlijk een maand van te voren schriftelijk aan te geven of hij de overeenkomst wel of niet verlengt. Doet hij dat niet (of te laat) dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het maandloon (of naar rato als het te laat was). Uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat een mededeling van de werkgever per WhatsApp dat de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden en dat hij een ontslagvergunning gaat aanvragen hiervoor voldoende is.  Hieruit kon de werknemer afleiden dat het contract zou worden beëindigd. Omdat de werknemer heeft gereageerd op het bericht kan ervan worden uitgegaan dat het bericht de werknemer heeft bereikt.

Tip: agendeer het tijdstip van de aanzegverplichting goed!

 

Ontslag op staande voet via WhatsApp

In 2016 oordeelde de kantonrechter Amsterdam dat het geven van een ontslag op staande voet per WhatsApp is toegestaan. Wel moet vaststaan dat het bericht de werknemer heeft bereikt.  Met twee blauwe vinkjes in WhatsApp of het krijgen van een reactie op die WhatsApp lijkt dat bewijs te zijn geleverd. Dit heb je als werkgever echter niet zelf in de hand. Over de geldigheid van het ontslag op staande voet (was er een dringende reden?) zegt dit overigens nog niets.

Tip: bevestig een ontslag op staande voet niet alleen via WhatsApp maar ook per aangetekende brief.

 

WhatsAppen onder werktijd: looninhouding?

Een werknemer die in korte tijd 1255 WhatsApp berichten stuurde vanaf zijn zakelijke telefoon werd volgens de kantonrechter Tilburg terecht gekort op zijn loon. De bepaling in het bedrijfsreglement “Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatie-middelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen” , hielp de werkgever mee. Van incidenteel en beperkt gebruik is geen sprake meer.

Tip: zorg voor een goed bedrijfsreglement voor gebruik van mobiele telefoon en social media

 

Kunnen wij u helpen?

U kunt bij ons onder andere terecht voor het opstellen van een bedrijfsreglement of controle-en verzuimvoorschriften.

Ook voor andere arbeidsrechtelijke vragen staan wij voor u klaar!

Philine Elzerman